​KOŁO ŁOWIECKIE "JELEŃ" CZERWIEŃSK

POMOC DLA UKRAINY

Nasze Koło wzięło udział w akcji pomocy dla Ukrainy, zorganizowanej przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze. W ramach pomocy, przekazaliśmy 10 apteczek pomocy medycznej. Akcja trwa nadal. O ile są chętni do przekazania, jakiegokolwiek sprzętu (również myśliwskiego) i innych rzeczy, które mogą przydać się na Ukrainie, proszeni są o kontakt z Prezesem Koła.

SKŁADKA NA PZŁ NA ROK 2022

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 408/2021 z dnia 05.11.2021 r., składka członkowska na rok 2022 wraz u ubezpieczeniem, wynosi:

 1. 393 zł - składka normalna,
 2. 218 zł - składka ulgowa zgodnie z par. 124 ust.2 Statutu PZŁ (młodzież ucząca się do 25. roku życia oraz członkowie, którzy ukończyli 70 lat),
 3. 130,50 zł - składka ulgowa zgodnie z par. 124 ust.3 Statutu PZŁ (członkowie, którzy ukończyli 80 lat).

Członkowie i rezydenci Koła, składkę wpłacają na konto Koła w terminie do 15.12.2020 r.
Dla przypomnienia nr konta 47 1020 5402 0000 0702 0128 6061

SZTANDAR

Zarząd i członkowie Koła Łowieckiego „Jeleń” Czerwieńsk mają zaszczyt poinformować, że z okazji jubileuszu 70-cio lecia naszego Koła, Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustanowieniu sztandaru Koła.
Na mocy Uchwały Nr 1-20/21 Zarządu z dnia 2 kwietnia 2020 roku, pod przewodnictwem Pana Piotra Iwanusa – Burmistrza Czerwieńska, rozpoczęliśmy starania
o pozyskanie funduszy na sfinansowanie sztandaru.
Zgodnie z Regulaminem ufundowania sztandaru, każda wpłata zostanie uhonorowana:

 • do 500 zł - dyplomem honorowym,
 • do 1000 zł - imiennym gwoździem do drzewca sztandaru z tarczą srebrną,
 • powyżej 1 000 zł - imiennym gwoździem do drzewca sztandaru z tarczą złoconą.

Mamy nadzieję, że osoby zaangażowane na rzecz natury, ekologii i łowiectwa, pomogą nam zgromadzić odpowiednie fundusze na sfinansowanie sztandaru.

Wpłaty można dokonywać na konto:
PKO BP Odział 2 w Zielonej Górze nr konta 47 1020 5402 0000 0702 0128 6061
z dopiskiem „Darowizna – sztandar Koła”


Dziękujemy za życzliwość i okazaną pomoc.

WAŻNE

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii wprowadził następujące zasady dokumentowania pozyskanych dzików. Do rozliczenia każdego pozyskanego dzika, powinna zostać zgromadzona następująca dokumentacja:

 1. Dokument dochodzenia epizootycznego wypełniony w części 1;
 2. Kopia imiennego upoważnienia dla myśliwego do wykonania odstrzału (normalnego lub sanitarnego) w obwodzie łowieckim, dokument wydany przez Łowczego;
 3. W przypadku dzików poddanych utylizacji - dokument potwierdzający oddanie do utylizacji tuszy dzika wraz z patrochami;
 4. W przypadku dzików, których tusza została przeznaczona na użytek własny - kopia dokumentu potwierdzającego badanie tuszy w kierunku włośni oraz kopia dokumentu HD potwierdzającego utylizację patrochów (HD dotyczy tylko odstrzału w strefach);
 5. Zdjęcie dzika z widocznym numerem plomby i wskazującym na płeć zwierzęcia;
 6. Faktura/rachunek-może być zbiorczy.

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 kwietnia 2020 roku, elektronicznej książki polowań, członkowie Koła powinni się skontaktować z Kol. Jurkiem Rzeźnikiem (tel. 605 584 669) w celu otrzymania loginu i hasła do systemu. Tylko poprzez zalogowanie się do systemu, będzie możliwe zapisanie się na polowanie. Sprawę prosimy potraktować jako pilną.

WZNOWIENIE POLOWAŃ

W związku z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 08.01.2020 r., w obwodach nr 137 i 150 można wykonywać polowania, zgodnie z rocznym planem. W przypadku pozyskania dzika należy postępować zgodnie z zasadami bioasekuracji oraz ściśle przestrzegać procedurę Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zwierzynę odstawiamy do chłodni Zofii Nadborskiej: płową do Nietkowa, natomiast dziki do Zielonej Góry. Każdy pozyskany dzik, po wykonaniu badań na ASF, musi zostać zabrany na użytek własny.

OGŁOSZENIE
Zarząd Koła informuje, że składka normalna na PZŁ w roku 2020 wynosi 363 zł (320 zł składka + 43 zł ubezpieczenie).
Składka ulgowa wynosi 203 zł (160 zł składka + 43 zł ubezpieczenie. Prawo do składki ulgowej przysługuje osobom, które do końca grudnia 2019 roku ukończą 70 lat oraz młodzieży uczącej się do 25 roku życia. Wymienione kwoty należy wpłacić na konto Koła
nr 47 1020 5402 0000 0702 0128 6061, w terminie do 20 grudnia 2019 r.

PILNE - ASF!

Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30.11.2019 r., obwody nr 137 i 150, zostały objęte czerwoną strefą. W związku z tym, na terenie naszych obwodów,  obowiązuje zakaz polowań oraz zakaz wstępu do lasu.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z TUSZAMI DZIKÓW PRZEKAZANE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W ZIELONEJ GÓRZE


Mięso dzików odstrzelonych w strefie ochronnej (żółtej)

 
Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

 • do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
 • lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących się w danym obiekcie (w przypadku chociaż jednego wyniku stwierdzającego ASF wszystkie tusze wraz z narządami kierowane są do utylizacji).
 
Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I) – po uzyskaniu wyniku ujemnego na ASF.

Zasady obowiązujące w strefie żółtej podczas polowania:

 • możliwość wykonywania polowań na dziki i inną zwierzynę,
 • wskazane wyznaczenie chłodni na ternie strefy żółtej z podziałem na chłodnie do magazynowania dzików (podlegają blokadom) oraz zwierzyny płowej (nie podlega blokadom),
 • konieczność przedstawienia do badania tuszy dzika i narogów (oznakowanych tożsamym identyfikatorem – znacznikiem),
 • konieczność zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzelonych lub magazynowanych w strefie żółtej dzików w celu pobrania prób do badań w kierunku ASF – plombowanie chłodni do czasu uzyskania wyników ujemnych wszystkich sztuk zmagazynowanych w danej chłodni,
 • po otrzymaniu ujemnych wyników mięso może zostać wprowadzone do obrotu (specjalne oznakowanie) lub zagospodarowane na użytek własny,
 • możliwość utylizacji zwłok dzików po przeprowadzonym próbkobraniu,
 • przy stwierdzeniu dodatniego wyniku badania w kierunku ASF wszystkie tusze zlokalizowane w obrębie chłodni poddaje się utylizacji z nakazu PLW,
 • obowiązuje bioasekuracja w łowisku !!


Mięso dzików odstrzelonych poza obszarami (w strefie białej)

Poza strefami (strefa biała) obowiązują:

 •  odstrzały sanitarne dzików, 
 • badanie wszystkich padłych dzików,
 • utylizowanie padłych dzików, 
 • zgłaszanie podejrzenia choroby zakaźnej w tym ASF,
 • badanie na włośnie.

Obowiązują zasady gospodarki łowieckiej, w tym bioasekuracja.

W strefie czerwonej obowiązuje cisza w łowiskach oraz zakaz wstępu do lasów


Obowiązują:

 • przeszukiwania stref w celu usunięcia ze środowiska wszystkich dzików padłych,
 • przeszukiwania organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 • przed przekazaniem padłego dzika do utylizacji pobierana jest próbka do badania w kierunku ASF,
 • możliwe grodzenie stref po przeprowadzeniu analizy.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.